Informację przedstawili: dyrektor Delegatury NIK w Gdańsku - Alicja Szczepaniak oraz doradca ekonomiczny w Delegaturze NIK w Gdańsku - Kamil Urzędowski. Celem kontroli było dokonanie oceny prawidłowości funkcjonowania systemów zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i handlu uprawnieniami w Polsce w zakresie:
- ograniczenia krajowej emisji gazów cieplarnianych;
- realizacji procedur administracyjnych związanych z prowadzeniem projektów opartych na mechanizmie wspólnych wdrożeń i mechanizmie czystego rozwoju;
- prowadzenia Krajowego rejestru jednostek Kioto i uprawnień do emisji i monitorowania oraz rozliczania wielkości emisji i przyznanych uprawnień do emisji.

NIK pozytywnie oceniła funkcjonowanie systemu zarządzania emisjami gazów cieplarnianych, w tym systemu handlu uprawnieniami do ich emisji. Kontrola wykazała, iż system zarządzania emisjami wspomagał realizację zobowiązań międzynarodowych Polski w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, ich inwentaryzacji oraz raportowania ilości zanieczyszczeń uwalnianych do powietrza. Prawidłowo były realizowane procedury dotyczące prowadzenia projektów wspólnych wdrożeń na terytorium Polski, a Krajowy rejestr jednostek Kioto i uprawnień do emisji prowadzony był rzetelnie.