Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) wystąpił o rozszerzenie projektu realizowanego przez Krajowe Laboratorium Referencyjne i Wzorcujące GIOŚ w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, o doposażenie i rozwój sieci monitoringu jakości powietrza Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ). W chwili obecnej GIOŚ oczekuje na decyzję w sprawie rozszerzenia projektu i terminu jego rozpoczęcia - wyjaśnia wiceminister Paweł Sałek w odpowiedzi na interpelację poselską nr 11554 w sprawie działań dotyczących zwalczania smogu.

W ramach ubiegania się o rozszerzenie projektu, realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, o kwotę 50 mln zł, GIOŚ planuje doposażenie wszystkich wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska (wioś) w stacje mobilne monitoringu jakości powietrza. Stacje te będą wyposażone w mierniki ciągłe do pomiaru zanieczyszczeń pyłowych, tlenków azotu, czy benzenu. Planuje się zakup łącznie co najmniej 20 stacji mobilnych. Dodatkowo zakupy obejmą analizatory i mierniki do pomiarów zanieczyszczeń powietrza, które pozwolą na doposażenie istniejących stacji pomiarowych oraz uzyskanie lepszej kompletności danych. Ponadto analogicznie do sytuacji krakowskiej sieci monitoringu jakości powietrza, działającej w ramach PMŚ, możliwe jest rozszerzanie sieci pomiarowej we współpracy z lokalnymi samorządami, które mogą dofinansowywać zakupy i utrzymanie stacji monitoringu. W takim wypadku stacje oddawane będą pod zarządzanie i obsługę lokalnego wioś, który posiada wdrożony system 3 zapewnianiający odpowiednią jakość pomiarów, i który dba o obsługę i wzorcowanie przekazanych w użytkowanie urządzeń. Działania takie będą możliwe jednak tylko w sytuacji, gdy poszczególne wioś posiadać będą wystarczającą ilość kadry mogącej obsłużyć dodatkowe punkty pomiarowe - podkreśla Paweł Sałek.

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z 4.05.2017 r.

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami