W piątek Sejm uchwalił nowelizację Prawa ochrony środowiska* oraz ustawy o odpadach*. Głosowało za nią 377 posłów, nikt nie był przeciw, wstrzymało się od głosu 38 posłów. Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu.

Co się zmieni

Zgodnie z nowelizacją uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny następuje w drodze decyzji marszałka województwa. Wyda  ją po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska właściwego ze względu na miejsce wytwarzania przedmiotu lub substancji. Opinia jest wydawana w drodze postanowienia, na które nie przysługuje zażalenie.Jeśli opinia jest pozytywna, marszałek wdaje decyzję na czas określony nie dłuższy niż 10 lat. Jeśli jednak opinia jest negatywna, odmawia uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny. Od odmownej decyzji marszałka będzie można się odwołać. Zgodnie z przepisami przejściowymi dotychczasowe decyzje w sprawie produktów ubocznych wygasną po sześciu miesięcach od dnia wejścia w życie nowych przepisów. A to ma nastąpić po 14 dniach od publikacji

Obecnie uznanie czegoś za produkt uboczny następowało przy tzw. milczącej zgodzie marszałka. Posłowie PiS, autorzy projektu  - uważają, że mogło to prowadzić do uznania odpadów niebezpiecznych zaprodukt uboczny. A to mogło powodować, że nie były one utylizowane w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska.  Takie odpady w przeciwieństwie do produktów ubocznych muszą być przetwarzane z zachowaniem szczególnej ostrożności i przez firmy, które mają odpowiednie instalacje. O tym, jak składować odpady niebezpieczne w miejscu ich wytwarzania, przeczytasz więcej w LEX SIP*.

LEX Ochrona Środowiska >>

Zgodnie z obowiązującym prawem jako produkt uboczny można określić pozostałość procesu produkcyjnego, która nie jest odpadem. Musi ona spełniać pewne warunki, np. dana substancja lub przedmiot nie mogą być szkodliwe dla środowiska, życia lub zdrowia ludzi.

Pozwolenia zintegorwane pod większą kontrolą

Nowela przewiduje też możliwość ustalania bardziej restrykcyjnych warunków pozwolenia zintegrowanego, w tym wymogów dotyczących monitorowania wielkości emisji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dla instalacji wymagających uzyskania takiego pozwolenia, określa się sposób monitorowania wielkości emisji zgodny z wymaganiami dotyczącymi monitorowania określonymi w konkluzjach najlepszych dostępnych technik (z angielskiego zwanych BAT od Best available technology), jeżeli zostały one określone. W przeciwnym razie, można uwzględnić dokumenty referencyjne BAT.

Nowelizacja da organom uprawnienie do nakładania na prowadzących instalacje obowiązków pomiarowych w szerszym zakresie niż wynikają z konkluzji BAT. Będzie to możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, za które posłowie uznali "szczególne względy ochrony środowiska".
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
* Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu.
 


  Ustawa o odpadach. Komentarz >>