Odpowiedź: płatnik składek, który w 2013 r. zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowe poniżej 10 ubezpieczonych, składki na ubezpieczenie wypadkowe w roku składkowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2014 r. powinien opłacać według stopy procentowej wynoszącej 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności.

Uzasadnienie: stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe ustala się na rok składkowy, który trwa od 1 kwietnia danego roku kalendarzowego do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego - art. 2 pkt 8 i art. 27 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 z późn. zm.) - dalej u.u.s.w. Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatnika składek, który w poprzednim roku kalendarzowym zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych, wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności (art. 28 ust. 1 i 3 u.u.s.w.). Na marginesie wypada dodać, że w bieżącym roku składkowym stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników składek, którzy zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego poniżej 10 ubezpieczonych wynosi 1,93%. Uwzględniając fakt, że stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe dla grupy działalności ustala się w zależności od kategorii ryzyka ustalonej dla tej grupy, a kategorię ryzyka dla grup działalności ustala się na okres nie dłuższy niż 3 lata składkowe, oraz okoliczność, iż stopa procentowa w wysokości 1,93% obowiązuje od 1 kwietnia 2012 r., także w roku składkowym, który rozpoczyna się 1 kwietnia 2014 r. ta stopa procentowa powinna pozostać na tym samym poziomie.