Trwają ostatnie przygotowania merytoryczne, logistyczne i organizacyjne do objęcia przez Polskę przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Ministerstwo Środowiska będzie w tym procesie koordynować przygotowania do kilkudziesięciu oficjalnych, wynikających bezpośrednio z kalendarza prac Rady spotkań, m.in. grup roboczych. Resort środowiska będzie także organizować samodzielnie kilkadziesiąt wydarzeń krajowych i zagranicznych. Wśród najważniejszych znajdą się nieformalne posiedzenie Rady UE ds. Środowiska, która odbędzie się już na początku polskiej Prezydencji, 11-12 lipca br. w Sopocie. Oprócz tego resort środowiska będzie koordynować przygotowanie stanowisk politycznych i udział w posiedzeniach międzynarodowych globalnych konwencji związanych ze środowiskiem, tj. m.in. Konwencji Klimatycznej, Bazylejskiej, Genewskiej. Najważniejszym globalnym wydarzeniem będzie dla polskiej prezydencji w obszarze środowiska kolejna światowa Konferencja Klimatyczna ONZ, która w tym roku odbędzie się w Durbanie, w RPA – Polska jako Prezydencja będzie prowadzić negocjacje reprezentując całą Unię Europejską.

Dla Ministerstwa Środowiska priorytetowe obszary, wokół których będą się skupiały prace podczas Prezydencji to m.in. racjonalne korzystanie z zasobów naturalnych, czyli poszukiwanie nowych rozwiązań, które pozwolą skutecznie zapobiegać utracie zasobów. Na agendzie najważniejszych spraw znajdą się też zapobieganie zmianom klimatu oraz adaptacja Europy do tych zmian, a także wypracowanie nowego porozumienia zastępującego Protokół z Kioto w Durbanie. Przedmiotem prac będzie także wdrażanie unijnego planu działań na rzecz bioróżnorodności oraz dyskusja nad mechanizmami wspierającymi zachowanie zasobów przyrodniczych Europy. Polska jako kraj sprawujący Prezydencję będzie wspierać zrównoważony rozwój świata w ramach procesu Rio +20. Ministerstwo Środowiska będzie miało wpływ na podsumowanie szczytu Ziemi w Rio de Janeiro i wyznaczenie nowych kierunków globalnej ochrony środowiska. Kluczowy będzie rozwój tzw. zielonych gospodarek oraz reforma systemu instytucjonalnego ONZ w zakresie środowiska.

:

- Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej jest dla Ministerstwa Środowiska priorytetem. To okazja, żeby pokazać, że Polska myśli odpowiedzialnie o wspólnej Europie, potrafi koordynować prace krajów członkowskich i szukać kompromisu w kluczowych kwestiach. Możemy pokazać nasze duże osiągnięcia w ochronie środowiska i ogromny wysiłek ostatnich lat. Naszym celem jest postęp prac UE w obszarach kluczowych dla ochrony środowiska. Dlatego spośród wszystkich zagadnień, nad którymi będą trwały prace w Radzie UE w drugiej połowie 2011 r., wybraliśmy trzy wiodące tematy, którym chcemy poświęcić szczególną uwagę. Są to: ochrona klimatu i adaptacja do zmian klimatu, oszczędzanie zasobów, a także ochrona różnorodności biologicznej. Ważną rolę w dyskusji nad nowymi kierunkami polityki ochrony środowiska odgrywają też sprawy finansowania ochrony środowiska, a także działania globalne na rzecz ochrony środowiska-podkreślił Andrzej Kraszewski, Minister Środowiska.

Ministerstwo Środowiska chce także „zazielenić” polską prezydencję, czyli zadbać o różne aspekty ekologiczne organizacji tak dużego przedsięwzięcia. – Będziemy zachęcać, by produkty i usługi miały jak najmniejszy negatywny wpływ na środowisko, a osoby zarówno zamawiające je, jak i korzystające z nich, miały tego świadomość – podkreśla minister Andrzej Kraszewski. Chcemy też pokazać potencjał przyrodniczy Polski i nasze dokonania w zakresie jego ochrony, jako istotne doświadczenia z punktu widzenia kształtowania wspólnej unijnej polityki ochrony środowiska.