Stawki te podlegają z dniem 1 stycznia każdego roku kalendarzowego podwyższeniu w stopniu odpowiadającym średniorocznemu wskaźnikowi zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", za rok poprzedni. W związku z tym, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2015 r. w stosunku do 2014 r. wyniósł 99,1 (spadek cen o 0,9 %), stawki ogłoszone na 2017 r. pozostają bez zmian.

W 2017 r.:

1) stawki należności za przewóz towarów, za jeden tonokilometr wynoszą:

a) na rzece Odrze skanalizowanej od km 94,9 do km 282,5, na Kanale Gliwickim od km 0,0 do km 41,2 oraz na Kanale Kędzierzyńskim od km 0,0 do km 5,6 – 0,74 gr,

b) na drodze wodnej Wisła – Odra od ujścia rzeki Brdy do miasta Krzyż, to jest do km 176,2 rzeki Noteć oraz na węźle gdańskim, to jest na rzekach Nogat, Szkarpawa i Martwa Wisła – 0,68 gr,

c) na pozostałych drogach wodnych, za korzystanie z których uiszcza się należności – 0,59 gr;

2) stawka należności za żeglugę pustych statków towarowych lub barek, za jeden tonokilometr nośności wymierzonej statku lub barki (od iloczynu jednej tony nośności i jednego kilometra drogi wodnej przebytej przez statek) wynosi 0,12 gr;

3) stawka należności za żeglugę statków pasażerskich i wycieczkowych, za iloczyn jednego miejsca na statku i jednego kilometra przebytej drogi wodnej wynosi 1,78 gr;

4) stawki należności za holowanie i spław drewna, za jeden tonokilometr, równoważny iloczynowi objętości 1,45 m3 drewna przemieszczonego na odległość jednego kilometra drogi wodnej wynoszą:

a) na rzece Odrze skanalizowanej od km 94,9 do km 282,5, na Kanale Gliwickim od km 0,0 do km 41,2 oraz na Kanale Kędzierzyńskim od km 0,0 do km 5,6 – 0,74 gr,

b) na drodze wodnej Wisła – Odra od ujścia rzeki Brdy do miasta Krzyż, to jest do km 176,2 rzeki Noteć oraz na węźle gdańskim, to jest na rzekach Nogat, Szkarpawa i Martwa Wisła – 0,68 gr,

c) na pozostałych drogach wodnych, za korzystanie z których uiszcza się należności – 0,59 gr;

5) stawki należności za korzystanie ze śluz lub pochylni wynoszą:

a) za jedno śluzowanie lub przejście przez pochylnię statku, zestawu pchanego lub holowanego, barki, tratwy, holownika i pchacza (niewchodzących w skład zestawu), statku pasażerskiego lub wycieczkowego, obiektu pływającego przeznaczonego lub używanego do wykonywania prac technicznych, utrzymania wód lub eksploatacji kruszyw oraz innego obiektu pływającego (powyżej 15 ton nośności), za każdy zestaw lub obiekt pływający:

– w godzinach od 700 do 1600 – 15,50 zł,

– w godzinach od 1600 do 700 – 16,26 zł,

b) za jedno śluzowanie lub przejście przez pochylnię łodzi sportowo-turystycznych i innych małych obiektów pływających do 15 ton nośności lub do przewozu nie więcej niż 12 pasażerów, za każdy obiekt pływający:

– w godzinach od 700 do 1600 – 7,24 zł,

– w godzinach od 1600 do 700 – 14,48 zł,

c) za jedno śluzowanie lub przejście przez pochylnię kajaka lub łodzi wiosłowej, za każdy obiekt pływający:

– w godzinach od 700 do 1600 – 4,08 zł,

– w godzinach od 1600 do 700 – 8,16 zł.

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami