W związku z tym należy rozważyć stwierdzenie nieważności decyzji wydanej przez starostę, z kolei decyzja starosty w sprawie wznowienia postępowania powinna zostać uchylona, a postępowanie umorzone. Niezależnie od tego, można wznowić postępowanie w sprawie zakończonej ostateczną decyzją wojewody, należy jednak mieć na względzie, że musi być ono oparte na przesłance wynikającej z art. 145 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) - dalej k.p.a.

Uzasadnienie

W nawiązaniu do opisanego stanu faktycznego, daleko idące wątpliwości wywołuje prawidłowość wydanej przez starostę decyzji na przebudowę drogi krajowej, nawet jeżeli realizowana jest na działkach gminy. Jeżeli bowiem roboty budowlane dotyczą drogi krajowej właściwy w sprawie jest wojewoda. W związku z tym należy rozważyć stwierdzenie nieważności decyzji wydanej przez starostę, z kolei decyzja starosty w sprawie wznowienia postępowania powinna zostać uchylona, a postępowanie umorzone. Niezależnie od tego, można wznowić postępowanie w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Wojewody, należy jednak mieć na względzie, że musi być ono oparte na przesłance wynikającej z art. 145 § 1 k.p.a. Tylko wada określona w tym przepisie warunkuje wznowienie postępowania. Z kolei rażące naruszenie prawa to przesłanka skutkująca stwierdzeniem nieważności.

Pytanie pochodzi z programu Serwis Budowlany .