Pytanie:
Starosta X, jako organ administracji architektoniczno-budowlanej, wydał pozwolenie na budowę dla spółki Y.

Czy ten sam starosta X może przenieść to pozwolenie na budowę ze spółki Y na Powiat X?

Odpowiedź:
Starosta może przenieść pozwolenie na budowę ze spółki Y na powiat X. Nie ma podstaw do wyłączenia organu.

Uzasadnienie:
Na gruncie przepisów ustawy z 7.07.1994 r. - Prawo budowlane – dalej pr. bud. starosta jest organem administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji. Do jego kompetencji należy przede wszystkim prowadzenie postępowań w sprawie pozwolenia na budowę i wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę a także prowadzenie postępowań w sprawie przeniesienia pozwolenia na budowę i wydawania decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę. Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę uzależnione jest od spełnienia określonych wymagań przewidziany w art. 40 pr. bud. Organ, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę jest obowiązany, za zgodą stroną, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeśli przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji oraz złoży oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – zob. art. 40 ust. 1 pr. bud.

Zatem organ administracji architektoniczno-budowlanej nie może odmówić wydania decyzji przenoszącej, jeśli spełnione są wszystkie warunki wymienione w art. 40 ust. 1 pr. bud. Z okoliczności faktycznych sprawy wynika, że starosta wydał pozwolenie na budowę dla spółki Y a następnie zamierza przenieść to pozwolenie na powiat X. W takim przypadku starosta może przenieść pozwolenie na budowę na powiat i nie ma podstaw do wyłączenia tego organu. Starosta działa bowiem w tych postępowaniach jako organ administracji architektoniczno-budowlanej, a nie jako organ reprezentujący powiat będący osobą prawną. 

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami