Nowelizacja wydłuża o rok ważność ww. decyzji.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 232 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (po zmianach wprowadzonych przez ustawę z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 122)) zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów oraz decyzje wydane na podstawie art. 31 ust. 3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zachowują ważność w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej niż przez trzy lata od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

W związku z tym do 23 stycznia 2016 r. należy uzyskać odpowiednie zezwolenia w zakresie zbierania lub przetwarzania zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Natomiast wszystkie decyzje administracyjne wydane dotychczas na bazie przepisów „nowej” ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. zachowają swoją moc na czas, na jaki zostały wydane.