Decyzja wygasa z mocy prawa z dniem ziszczenia się jednej z przesłanek określonych w art. 37 ust. 1 pr. bud. Inwestor, który rozpocznie lub kontynuuje budowę po upływie terminu wskazanego w powyższym przepisie, prowadzi roboty budowlane w warunkach samowoli budowlanej. Tym niemniej prowadzenie w powyższym zakresie postępowania w sprawie samowoli budowlanej jest możliwe po wydaniu przez organ decyzji o stwierdzeniu wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę. Organ w decyzji stwierdzającej wygaśnięcie powinien w sposób jednoznaczny określić datę wygaśnięcia. GINB powołuje się ponadto na wyrok NSA z dnia 8 marca 2007 r., sygn. akt II OSK 457/06, w którym stwierdza się, że wystąpienie przesłanek powodujących wygaśnięcie decyzji o pozwoleniu na budowę nie można domniemywać i że muszą być one niewątpliwe. W związku z tym przed wydaniem decyzji o wygaśnięciu konieczne jest przeprowadzenie postępowania dowodowego. Wydanie przez organ administracji architektoniczno-budowlanej decyzji stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia na budowę ma charakter deklaratoryjny.

(www.gunb.gov.pl)