Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.Czy stacja paliw zbierająca opakowania po substancjach niebezpiecznych od klientów powinna uzyskać pozwolenie na zbieranie odpadów?Dysponujemy nieważnymi wpisami do rejestru starosty w zakresie posiadaczy zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadu o kodzie 15 01 10* - opakowania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi. Jest to odpad zbierany na stacji paliw w wyniku zużycia produktu niebezpiecznego w opakowaniu na stacji paliw. Do tej pory klasyfikowaliśmy te odpady jako zbierane od klienta. Teraz zastanawiamy się, czy nie mogą one być jednak klasyfikowane jako odpady wytwarzane na skutek funkcjonowania stacji paliw.

Czy dobrze rozumiem, że skoro nie obowiązuje już rejestr starosty w zakresie odpadów zwolnionych - art. 250 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) – dalej u.o. utrzymuje tylko zapisy dotyczące zwolnienia w zakresie transportu, to powinniśmy się ubiegać o decyzję na zbieranie tych odpadów?

Dodam, że są to ilości do 50 kg/rok na obiekt. Czy też podlegamy, jako sprzedawca produktów niebezpiecznych w opakowaniach, pod zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie wynikające z art. 45 ust. 1 pkt 1 u.o.?

Wówczas wolelibyśmy uznać, że te odpady są wytwarzane w wyniku funkcjonowania placówki, nie są związane z instalacją, więc nie obowiązywałby nas obowiązek posiadania decyzji. Proszę o radę i podanie przepisów, którym podlegamy.

Czy, prowadząc dziś sprzedaż opakowań niebezpiecznych i nie posiadając decyzji na zbieranie odpadów o kodzie 15 01 10*, działamy w zgodzie z prawem?


Odpowiedź:

Jeżeli stacja paliw zakupuje substancje niebezpieczne w opakowaniach, które następnie wykorzystuje na terenie stacji paliw, to jest wytwórcą odpadów. Z uwagi na niewielkie ilości wytwarzanych odpadów wytwarzanie to nie wymaga uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów.


Jeśli stacja przyjmuje od klientów swojego sklepu opakowania po środkach niebezpiecznych (chociaż od dnia 1 stycznia 2014 r. nie ma już tego obowiązku), to jako zakład niezajmujący się profesjonalnie zbieraniem odpadów nie musi uzyskiwać zezwolenia na zbieranie odpadów, gdyż jako podmiot nieprofesjonalnie zbierający odpady jest z tego obowiązku zwolniona, zgodnie z art. 45 ust. 1 pkt 1 u.o.

Zakład może oczywiście zbierać odpady, uzyskując zezwolenie na ich zbieranie, ale w przypadku, gdyby miało to dotyczyć wyłącznie odpadów 15 01 10*, byłoby to najprawdopodobniej ekonomicznie nieuzasadnione.


Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 45 ust. 1 pkt 1 u.o., z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów zwalnia się podmioty prowadzące działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, które zbierają odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów). Powyższe podmioty zostały również zwolnione z obowiązku uzyskania wpisu do rejestru prowadzonego przez starostę. Należy przy tym pamiętać, że podmiot zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów jest obowiązany posiadać umowę zawartą w formie pisemnej pod rygorem nieważności z posiadaczem odpadów posiadającym zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów dotyczącą co najmniej nieodpłatnego przyjmowania odpadów.

Jeżeli więc stacja paliw chce odbierać puste opakowania po środkach niebezpiecznych, to jeżeli dokonuje tego zbierania nie jako podmiot, którego działalność gospodarcza polega na zbieraniu odpadów, to może odebrać te odpady jako nieprofesjonalny zbierający pod warunkiem spełnienia wymagań (umowa ze zbierającym odpady), o których mowa powyżej.

Jeżeli stacja paliw wytwarza odpady w związku z funkcjonowaniem instalacji, to w przypadku wytwarzania mniejszej ilości odpadów niż wskazana w art. 180a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232), nie musi uzyskiwać pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Dla wytwarzanych odpadów należy prowadzić ewidencję odpadową, podobnie jak dla odpadów wytwarzanych poza instalacją.

Ewidencję odpadów należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 249, poz. 1673).

Wytworzone odpady należy uwzględnić w rocznym zbiorczym sprawozdaniu o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami, sporządzonym dla marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności, na formularzu określonym przez rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. U. Nr 249, poz. 1674).

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.