Właściciel posiadający decyzję (wydaną z tytułu art. 67 Prawa budowlanego) nakazującą rozbiórkę obiektów po byłej cegielni, po dwóch upomnieniach, nie przystąpił do jej wykonania. Czy z uwagi na zagrożenie życia lub zdrowia ludzi Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego powinien zgłosić tytuł wykonawczy do wyższej instancji, czy może zastosować inne środki przymusu?
Organ nadzoru budowlanego powinien wdrożyć postępowanie egzekucyjne.
Zgodnie z treścią art. 67 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, jeżeli nieużytkowany lub niewykończony obiekt budowlany nie nadaje się do remontu, odbudowy lub wykończenia, właściwy organ wydaje decyzję nakazującą właścicielowi lub zarządcy rozbiórkę tego obiektu i uporządkowanie terenu oraz określającą terminy przystąpienia do tych robót i ich zakończenia. Obowiązek nakładany w drodze przedmiotowej decyzji ma charakter niepieniężny. Stosownie do treści art. 15 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954) egzekucja administracyjna może być wszczęta, jeżeli wierzyciel, po upływie terminu do wykonania przez zobowiązanego obowiązku, przesłał mu pisemne upomnienie, zawierające wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego, chyba że przepisy szczególne inaczej stanowią. Jeżeli zatem zobowiązany nie wykonał obowiązku pomimo skierowania do niego dwóch upomnień należy podjąć niezwłocznie działania zmierzające do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. W przypadku egzekucji dotyczącej obowiązków wynikających z ustawy Prawo budowlane postępowanie powinno się toczyć szczególnie szybko. Taka jest wola ustawodawcy, który w szczególności w tych sprawach przewiduje tylko jednorazową grzywnę w celu przymuszenia (art. 121 § 4 p.e.a.).