Obowiązek sporządzania tego sprawozdania został zapisany w art. 3c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jako jedno z obowiązkowych zadań własnych gmin oraz w art. 9g tej ustawy jako obowiązek dla podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1 i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, czyli nieruchomości nie objętych zorganizowanym systemem odbioru odpadów przez gminę.

Pełna treść opinii prawnej dot. sprawozdawczości gmin w zakresie osiągnięcia poziomu ograniczenia składowania komunalnych odpadów ulegających biodegradacji dostępna jest pod adresem: www.mos.gov.pl