Możliwość zakładania przez internet spółek jawnych wynika z przepisów art. 231 § 1-3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowy – dalej k.s.h. Pierwszy z tych przepisów umożliwia zawieranie umów spółek jawnych przy wykorzystaniu wzorca umowy, tj. wzorca umowy spółki udostępnionego w systemie teleinformatycznym (zob. art. 4 § 1 pkt 12 k.s.h.). Wzorzec umowy określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2015 r..
Z kolei art. 231 § 2 stanowi , że zawarcie umowy spółki jawnej przy wykorzystaniu wzorca umowy wymaga wypełnienia formularza umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia umowy:
· bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, albo
· podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (tj. podpisem, o którym mowa w art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne - Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).
Przepisy powyższe uzupełnia art. 231 § 3 k.s.h. stanowiący, że umowa spółki jawnej zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy staje się zawarta po wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego wszystkich danych koniecznych do jej zawarcia i z chwilą opatrzenia ich podpisami elektronicznymi wspólników.
 
 
Jak zostało wskazane na wstępie, przez internet można zakładać nie tylko spółki jawne, ale również spółki komandytowe. Umożliwiły to dodane przepisy art. 1061 § 1-3 k.s.h. (ich treść jest analogiczna do przytoczonych powyżej przepisów dotyczących spółek jawnych). Podkreślenia wymaga, że przy zawiązywaniu spółki komandytowej przy internet nie będzie wymagany udział notariusza, który jest wymagany w przypadku zawiązywania umowy spółki komandytowej w „tradycyjny" sposób (zob. art. 106 k.s.h.).
Do wskazanych zmian nawiązują przepisy art. 41 § 3 i 4 oraz art. 48 § 21 k.s.h., które to mają również zastosowanie do zakładanych przez internet spółek komandytowych (zob. art. 103 § 2 k.s.h.). Z przepisów tych wynika, że:
· w założonej przez internet spółce jawnej lub komandytowej również przez internet możliwe jest ustanowienie prokury, oraz
· w przypadku zawieranej przez internet umowy spółki jawnej lub spółki komandytowej wkład wspólnika może być wyłącznie pieniężny; ograniczenie to wynika z tego, że – jak uzasadniano w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw – „możliwość zawiązania spółki z wykorzystaniem wzorca umowy powinna być bowiem ograniczona do najbardziej typowych, rozpowszechnionych i niezbyt skomplikowanych przypadków. Sytuacja, w której sąd rejestrowy musiałby poddawać analizie możliwość wniesienia skomplikowanych, co do określenia zakresu i wartości, aportów, jak np. prawa na dobrach niematerialnych, kolidowałaby z postulatem szybkiego rozpoznawania spraw o wpis takich spółek".
 
 

W późniejszym terminie stanie się możliwe zmienianie przez Internet umów spółek jawnych oraz spółek komandytowych. Umożliwiające to przepisy (tj. 231 § 4 k.s.h. oraz art. 1061 § 4 k.s.h) wejdą bowiem w życie dopiero 1 stycznia 2016 r. A zatem dokonywanie przez internet zmian umów spółek jawnych oraz spółek komandytowych stanie się możliwe dopiero z początkiem 2016 r. Także dopiero z początkiem 2016 r. wejdą w życie przepisy umożliwiające rozwiązywanie przez internet spółek jawnych i komandytowych, a także przepisy przewidujące rozszerzenie funkcjonalności profilu zaufanego e-PUAP na pozostałe pisma i dokumenty składane do KRS (tj. przepisy art. 401 k.s.h. oraz art. 58 § 2 k.s.h.). 

Czytaj więcej w Kompasie Księgowo-Kadrowym