Przepis art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji[1] przewiduje ustanowienie nowego celu publicznego w rozumieniu art. 6 pkt 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, tj. budowę lub przebudowę budynków służących rozwojowi społecznego budownictwa czynszowego wykonywaną na obszarze Strefy oraz przewidzianą w GPR w ramach przedsięwzięć rewitalizacyjnych, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5 lit. a komentowanej ustawy[2]. Zgodnie z przywołanym art. 6 pkt 10 u.g.n., celami publicznymi w rozumieniu tej ustawy są „inne cele publiczne [niż wymienione w u.g.n. – przyp. KB] określone w odrębnych ustawach”.

Pojęcie „celu publicznego” nie zostało prawnie zdefiniowanie. Zdaniem E. Bończak-Kucharczyk cel ma charakter „publiczny”, jeżeli związany jest „z powszechnym korzystaniem z jakiegoś dobra, przedmiotu, urządzenia itp. albo z korzystaniem z nich dla dobra powszechnego, przy czym powszechność oznacza dużą liczbę osób przebywających lub zamieszkujących na danym terytorium (wszystkich lub większość). Publiczny może też oznaczać dostępny dla dużej liczby (wszystkich lub większości) wspomnianych osób”[3]. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 10 października, II SA/Kr 1010/00 stwierdził, że zakres znaczeniowy „celu publicznego” w rozumieniu u.g.n. nie może być rozumiany w sposób dowolny. Przy interpretacji pojęcia „cel publiczny” nie można odwoływać się do jego potocznego znaczenia. Ustawodawca przewidział w art. 6 u.g.n. zamknięty katalog celów publicznych, a wymienione w pkt 10 tego artykułu „inne cele” to wyłącznie cele określone wprost w odrębnych ustawach[4].

Przedstawiony wymóg spełnia regulacja art. 27 ust. 1 ustawy o rewitalizacji, który bezpośrednio kwalifikuje społeczne budownictwo czynszowe na obszarze Strefy do celu publicznego. 

Czytaj: Społeczne budownictwo czynszowe jako nowy cel publiczny >>>

Przypisy:
[1] Dz. U., poz. 1777 ze zm.
[2] Tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm., dalej również jako: u.g.n.
[3] Zob. E. Bończak-Kucharczyk, Komentarz do art. 6 u.g.n. [w:] E. Bończak-Kucharczyk (red.), Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, wyda. III, LEX 2014/el.
[4] ONSA 2001/4/186.