Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 oraz ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego przedłożony przez Ministra Infrastruktury. Projekt nowelizacji zakłada uproszczenie procedur administracyjnych, co wpłynie na przyspieszenie prac związanych z przygotowaniem inwestycji na Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej Euro 2012. - Dzięki nowym przepisom zostaną wyeliminowane bariery prawne, które spowalniają cykl inwestycji związanych z turniejem – informuje biuro prasowe rządu.

Nowe prawo korzysta z rozwiązań zawartych m.in. w tzw. specustawie drogowej i kolejowej. Zaproponowano, aby odszkodowanie za wywłaszczenie było wyższe od wartości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego o 5 proc. Będzie to możliwe, jeśli dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty przekaże wywłaszczaną nieruchomość w ciągu 30 dni od daty ostatecznej decyzji o lokalizacji inwestycji lub od daty doręczenia zawiadomienia o nadaniu tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. W ten sposób odszkodowanie będzie mogło dawać właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu możliwość odtworzenia stanu, jaki był przed wywłaszczeniem.

Ponadto właściciel otrzyma dodatkowo 10 tys. zł, jeżeli na jego nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny lub budynek, w którym wydzielono mieszkania. W ten sposób właściciel nieruchomości będzie mógł odtworzyć sytuację majątkową, tj. zakupić nową nieruchomość, opłacić podatki związane z jej nabyciem, czy też zapłacić za przeprowadzkę.

Projekt nowelizacji upraszcza także procedurę administracyjną, poprzez połączenie obecnie obowiązujących etapów procesu lokalizacji i nabywania nieruchomości w jedną decyzję. Dotychczasowe przepisy przewidują bowiem dwu lub trzyetapowy proces lokalizacji i nabywania nieruchomości na cele realizacji przedsięwzięć Euro 2012.

Nowe przepisy określają również sytuację, w której tylko część nieruchomości zostanie objęta wywłaszczeniem, natomiast pozostała część nie nadaje się do wykorzystania zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem. W takich sytuacjach projekt ustawy przewiduje, że spółka celowa lub inny podmiot będzie miał obowiązek nabyć także – na wniosek użytkownika – na rzecz Skarbu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego pozostałą część nieruchomości. Szacuje się, że maksymalne koszty wykupu nieruchomości związane z dodatkowym odszkodowaniem w wysokości 5 proc. wartości nieruchomości oraz dodatkiem za budynek mieszkalny, wyniosą ok. 26 mln zł rocznie.

Zaproponowano, aby ustawa weszła w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia.