Po pięciu latach wdrażania Programu już widać jego namacalne efekty – stwierdził, otwierając naradę, Adam Liwochowski, zastępca prezesa WFOŚiGW. W ramach 14 podpisanych przez WFOŚiGW umów, wydatkowanych zostało ponad 52 proc. środków, czyli 203 mln zł. Następne 200 mln zł będzie wydane w kolejnych 3 latach. Dziesięć projektów to wodno-kanalizacyjne, a cztery dotyczą gospodarki odpadami i rewitalizacji. Bardzo możliwe, że wkrótce zostaną podpisane jeszcze kolejne umowy z kolejnymi beneficjentami ze Śląska, zapowiedział A. Liwochowski.

Najwięcej projektów ma zostać zrealizowanych do 2014 r., ostatnie z nich - w 2015. Ich wartość przekracza 737mln zł, a dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie ponad 430 mln zł.

Za te pieniądze zbudowanych zostanie 300 km kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz 13 km sieci wodociągowej. Powstanie 56 przepompowni, 2 nowoczesne oczyszczalnie oraz 2 zakłady zagospodarowania odpadów, a także kompostownia, sortownia i składowisko odpadów.

Dwadzieścia inwestycji o wartości przekraczającej 25 mln euro monitoruje i wdraża Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Łącznie na terenie województwa śląskiego w ramach POIiŚ zrealizowane zostaną 34 projekty środowiskowe o wartości przekraczającej 5,2 miliarda złotych.

W skali całego kraju woj. śląskie należy do najskuteczniej pozyskujących środki z programu Infrastruktura i Środowisko - zaabsorbowało blisko 20 proc. ogólnej puli środków.

Źródło: www.wfosigw.katowice.pl