Działając zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 ze zm.), Ministerstwo Gospodarki zakończyło konsultacje społeczne w procesie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko projektu Programu polskiej energetyki jądrowej.

Obecnie MG analizuje zgłoszone w trakcie konsultacji uwagi i wnioski. Informacja o sposobie ich uwzględnienia zostanie opublikowana na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki. Końcowa wersja Prognozy zostanie przesłana do konsultacji transgranicznych: do wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz sąsiadujących z Polską państw nienależących do Wspólnoty.