Pytanie:
Czy składowisko odpadów powinno być wyposażone w brodzik do mycia kół?

Odpowiedź:
Szczegółowe wymagania dotyczące lokalizacji, budowy i prowadzenia składowisk odpadów, jakim odpowiadają poszczególne typy składowisk odpadów, a także zakres, czas i częstotliwość oraz sposób i warunki prowadzenia monitoringu składowiska odpadów, określa - wydane na podstawie art. 124 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) - rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013 r. poz. 523) - dalej r.s.o.
Zgodnie z brzmieniem § 11 r.s.o., składowisko odpadów, na którym przewiduje się składowanie odpadów ulegających biodegradacji, należy wyposażyć w urządzenia do mycia i dezynfekcji kół pojazdów opuszczających obiekt.