Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.

Pytanie:
Jakie przepisy prawa (ustawy, rozporządzenia) należy brać pod uwagę w przypadku, gdy firma chce gromadzić wodę procesową z maszyn i przekierowywać ją do wykorzystania w ubikacjach? Czy oprócz badań jakościowych wody należy wykonać inne, czy potrzebne są specjalne pozwolenia, zgłoszenia itp. z urzędów?

Odpowiedź:
Określenie rodzaju badań uzależnione jest od składu wody procesowej z maszyn.
Jeśli jest to woda, która nie zawiera substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. Nr 233, poz. 1988, z późn. zm.) - dalej r.s.s.ś.w., to można ją używać i wykorzystywać w ubikacjach bez dodatkowych pozwoleń.
Jeżeli zaś woda ta zawiera substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, to przedsiębiorca będzie musiał uzyskać pozwolenie wodnoprawne zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.) - dalej pr. wod. Zgodnie z tym przepisem, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane m.in. na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1 pr. wod., czyli r.s.s.ś.w.


 Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.