Projekt zezwala na poruszanie się rowerem wzdłuż wałów przeciwpowodziowych, a także ułatwia wyznaczanie turystycznych szlaków rowerowych i pieszych na tych wałach oraz obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Proponowana nowelizacja określa m.in. specjalną procedurę zgłoszenia budowy drogi rowerowej oraz wyznaczenia szlaku turystycznego rowerowego i pieszego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Przedsięwzięcie takie będzie wymagać zgłoszenia dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej oraz dołączenia odpowiednich dokumentów. Jeżeli planowane roboty utrudnią ochronę przed powodzią, zwiększą zagrożenie powodziowe lub będą mogły spowodować zagrożenie dla jakości wód w przypadku wystąpienia powodzi, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej wyda sprzeciw wobec zgłoszenia.

W przypadku budowy drogi dla rowerów oraz wytyczenia szlaku turystycznego rowerowego i pieszego na wałach przeciwpowodziowych będzie wymagane odpowiednie zgłoszenie do marszałka województwa i dołączenie wymaganych dokumentów. Wnioskodawca podkreśla, że projekt zachowuje wszelkie zakazy mające na celu ochronę wody przed zanieczyszczeniem oraz służące ochronie przed powodzią. Obecnie obowiązujące przepisy zakazują poruszania się rowerami po koronie i wzdłuż wałów przeciwpowodziowych.

Projekt wpłynął do Sejmu 14 sierpnia 2013 r. Posłowie zdecydowali o przekazaniu nowelizacji do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w celu rozpatrzenia.