Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.


Czy ścieki deszczowe z terenu zakładu (tereny utwardzone, dachy) mogą być odprowadzane do wód lub do ziemi bez oczyszczania, jeżeli przeprowadzane analizy nie wykazują przekroczenia zawartości zawiesiny ogólnej 100 mg/l i węglowodorów ropopochodnych 15 mg/l?

Jeżeli powyższa sytuacja jest dopuszczalna w świetle prawa, to czy w takim przypadku istnieje wymóg prowadzenia analiz odprowadzanych ścieków, a jeśli tak, to z jaką częstotliwością? Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984, z późn. zm.) - dalej r.w.ś.w.z. odnośnie monitoringu ścieków deszczowych przedstawia dwa przypadki: brak konieczności prowadzenia analiz ścieków deszczowych oczyszczanych w urządzeniach oczyszczających o przepustowości mniejszej niż 300 l/s i konieczność wykonywania analiz ścieków deszczowych, gdy oczyszczane są w urządzeniach oczyszczających o przepustowości powyżej 300 l/s.


Odpowiedź:

Ze względu na fakt, że jest to przypadek dotyczący odprowadzania szczególnego rodzaju ścieków, czyli ścieków opadowych zdefiniowanych z art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145), to w kwestii wymogów jakościowych istotne będą przepisy § 19 r.w.ś.w.z.

W regulacji tej sprecyzowano dopuszczalne wartości dwóch najbardziej charakterystycznych wskaźników zanieczyszczeń dla ścieków opadowych lub roztopowych wprowadzanych do wód lub do ziemi, a mianowicie zawiesin ogólnych i węglowodorów ropopochodnych (odpowiednio 100 mg/l i 15 mg/l).


Analiza brzmienia § 19 ust. 1 r.w.ś.w.z. wskazuje, iż regulacja ta nie nakłada obligatoryjnego obowiązku instalowania urządzeń do neutralizowania ww. ścieków.

 

Zgodnie z intencją ustawodawcy, dopiero przekroczenie dozwolonych norm w zakresie omawianych wskaźników zanieczyszczeń w wodach opadowych lub roztopowych, które będą odprowadzane do wód lub do ziemi będzie równoznaczne z obowiązkiem wyposażenia danej zlewni w urządzenia do redukcji tych zanieczyszczeń do wymaganych poziomów.

 

Może jednakże zdarzyć się sytuacja taka jak podano w pytaniu, kiedy wody opadowe zebrane z danej powierzchni utwardzonej są mało zanieczyszczone, a zawarte w nich zanieczyszczenia nie przekraczają tych norm. Oznacza to, że wody takie przed wprowadzeniem do środowiska nie będą wymagały oczyszczenia, czyli nie trzeba tu instalować odpowiednich urządzeń.

 

Dla takich przypadków wydawane są pozwolenia wodnoprawne, w których organ określa jedynie kryteria ilościowe dla odprowadzanych ścieków opadowych. W konsekwencji podmiot posiadający tego rodzaju pozwolenie nie ma obowiązku wykonywania badań jakości ww. ścieków, gdyż musi spełniać (a tym samym monitorować) jedynie kwestie ilościowe.

 

Natomiast przepisy określone w § 21 ust. 1 r.w.ś.w.z. dotyczące prowadzenia przeglądów eksploatacyjnych odnoszą się do przypadków, kiedy przy danej zlewni istnieją urządzenia do oczyszczenia ścieków opadowych. Przy czym, jeżeli są to urządzenia o przepustowości nominalnej powyżej 300 l/s, będzie istniał dodatkowy obowiązek wykonywania badań ścieków opadowych z częstotliwością określoną w tym przepisie.

Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.