Czy ścieki z przelewu burzowego można odprowadzać do cieku (rowu), będącego dopływem rzeki lub potoku? Jaka jest podstawa prawna?


Odpowiedź:

Zasadniczym zadaniem przelewów burzowych jest zabezpieczenie w czasie opadów nawalnych urządzenia oczyszczającego przed przeciążeniem hydraulicznym. W takiej sytuacji obowiązujące w tym zakresie przepisy (art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145) – dalej pr. wod.) dopuszczają możliwość odprowadzenia nadmiaru wód opadowych lub ścieków bezpośrednio do odbiornika poprzez przelewy burzowe instalowane na kanalizacji deszczowej lub na sieci ogólnospławnej.


W pytaniu użyto sformułowania przelew burzowy, co sugeruje, że chodzi tu o sytuację dotyczącą zrzutu z przelewów na komunalnej kanalizacji ogólnospławnej. W związku z tym, analizując szczegółowe warunki w zakresie odprowadzania z tego rodzaju przelewów, na uwadze należy mieć § 20 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984, z późn. zm.) - dalej r.w.ś.w.z.

Zgodnie z § 20 ust. 1 r.w.ś.w.z., ścieki z tego omawianych przelewów mogą być wprowadzane jedynie do śródlądowych wód powierzchniowych płynących oraz wód przybrzeżnych, pod warunkiem, że średnia roczna liczba zrzutów z poszczególnych przelewów nie jest większa niż 10.
 


Przy wprowadzaniu ścieków pod uwagę należy brać pierwszy, bezpośredni odbiornik ścieków. W związku z tym, jeżeli odbiornikiem opisywanych ścieków jest rów, to istotna jest również zasada wynikająca z art. 31 ust. 5 pr. wod. Zgodnie z tą regulacją, przez wprowadzanie ścieków do ziemi rozumie się także wprowadzanie ścieków do urządzeń wodnych, za wyjątkiem kanałów oraz zbiorników, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 lit. c pr. wod. Urządzenia wodne zostały zdefiniowane w art. 9 ust. 1 pkt 19 pr. wod. i zgodnie z lit. a należą do nich także rowy. Przy takim założeniu niedozwolone byłoby wprowadzanie do ziemi ścieków z analizowanego przelewu burzowego.