* Przepisy projektu ustawy zakładają nowe wymogi formalne wobec osób mających pełnić funkcję powiatowych i wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego.
** Zasady powoływania i odwoływania inspektorów mają zostać zmienione. Proponuje się między innymi zwiększenie wpływu Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego na obsadę stanowisk.


Przepisy projektowanej ustawy o organach administracji inwestycyjnej i nadzoru budowlanego zakładają nowe zasady powoływania powiatowych (PINB) oraz wojewódzkich inspektorów nadzoru (WINB) budowlanego. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, które jest autorem projektu informuje, że potrzeba zmiany wynika z pojawiających się zastrzeżeń co do obiektywizmu powiatowego oraz wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Resort wskazuje, że ów brak obiektywizmu jest dostrzegany w zakresie kontroli obiektów budowlanych należących lub realizowanych przez organy powiatu lub wojewodę.

Nowe wymogi formalne dla inspektorów
Przepisy projektowanej ustawy zakładają, że stanowisko powiatowego inspektora może sprawować osoba posiadająca polskie obywatelstwo, korzystająca z pełni praw publicznych, nieskazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, legitymująca się uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń oraz wykształceniem wyższym magisterskim lub równorzędnym oraz co najmniej pięcioletnim stażem pracy. Podobne wymogi zostały przewidziane dla wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego, z tym że osoby te, muszą mieć dłuższy, bo siedmioletni staż pracy.

Powoływanie inspektora na nowych zasadach
Przepisy projektowanej ustawy zakładają nowe zasady powoływania powiatowych oraz wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego. "Potrzeba dokonania takiej zmiany wynikła z pojawiających się zastrzeżeń co do obiektywizmu powiatowego lub wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego w zakresie kontroli obiektów budowlanych należących lub realizowanych przez organy powiatu czy wojewodę" - czytamy w uzasadnieniu.

Obecnie powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego są powoływani przez starostę spośród co najmniej trzech kandydatów wskazanych przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Kwestia odwołania także należy do kompetencji starosty, który może działać w uzgodnieniu albo na wniosek WINB. Natomiast inspektorzy wojewódzcy są w obecnym stanie prawnym powoływani i odwoływani przez wojewodę, za zgodą Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (GINB). Ministerstwo podkreśla, że zasady te kreują dużą zależność personalną od starostów oraz wojewodów. Z kolei wpływ na obsadę stanowisk przez GINB jest znacznie ograniczony. Powyższa sytuacja, w ocenie wnioskodawców, istotnie zwiększa podatność inspektoratów na uwarunkowania i zależności lokalne, co w stosunku do służb o charakterze kontrolnym jest wyjątkowo niepożądane.

Zgodnie z projektowanym stanem prawnym, zwierzchnictwo personalne nad powiatowymi inspektorami nadzoru budowlanego ma być w rękach wojewódzkich inspektorów, którzy otrzymają kompetencję do ich powołania, za zgodą GINB i po zasięgnięciu opinii starosty. Ponadto wojewódzki inspektor będzie mógł odwołać swojego odpowiednika na obszarze powiatu z własnej woli lub na żądanie GINB. Rozwiązania te mają zwiększyć kontrolę organu centralnego nad organem pierwszego szczebla oraz uniezależnić je od lokalnych wpływów.

Z kolei powoływanie (po zasięgnięciu opinii wojewody) i odwoływanie wojewódzkich inspektorów będzie należało do kompetencji GINB. Obecnie kompetencje te są realizowane przez wojewodę, za zgodą GINB.

Wejście w życie przepisów
Projekt jest na etapie konsultacji publicznych. Przepisy wprowadzające, które docelowo mają być zamieszczone w ustawie - Przepisy wprowadzające Kodeks urbanistyczno-budowlany, przewidują wejście w życie ustawy o organach administracji inwestycyjnej i nadzoru budowlanego po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Źródło: Rządowe Centrum Legislacji

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów