Nowelizacja nakłada istotne obowiązki na organy administracji publicznej (w tym przede wszystkim na organy jednostek samorządu terytorialnego), w zakresie:
– przygotowywania programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych (zarząd województwa) oraz określania w drodze uchwały tychże programów i planów (sejmik województwa),
– opiniowania wskazanych projektów oraz planów i ich realizacji (wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta),
- nadzoru nad terminowym uchwalaniem programów oraz planów (wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska),
- prowadzenia pomiarów i oceny jakości powietrza, jak również kontroli nad wykonaniem i realizacją programów oraz planów (Inspekcja Ochrony Środowiska).

Ustawa określa również maksymalny limit wydatków (w latach 2012-2021) jednostek samorządu terytorialnego będący skutkiem finansowym wejścia w życie ustawy. Wydatki te będą dotyczyły kosztów utworzenia oraz utrzymania nowych etatów na zadania w zakresie zarządzania jakością.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 460)