Zmiany wprowadzone przepisami dyrektywy 2009/29/WE istotnie zmieniły zasady działania systemu handlu uprawnieniami do emisji (tzw. system EU ETS). Zasady te mają obowiązywać od początku 2013 r., ale pewne zadania powinny być realizowane jeszcze przed końcem 2012 r. Chodzi o określenie przydziału uprawnień do emisji dla instalacji sektora przemysłowego, które nie wytwarzają energii elektrycznej (tzw. przydział w oparciu o benchmarki, czyli wzorzec porównawczy) i dla wytwórców energii elektrycznej (tzw. derogacja, czyli okres wyłączenia ze stosowania przepisów), a także prowadzenie wczesnych aukcji uprawnień do emisji.


Projektowane przepisy ustawowe mają umożliwić wykonanie tych zadań (przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego 2013-2020) i wdrożyć nowe zasady działania systemu EU ETS. Wprawdzie w ustawie z 2011 r. wprowadzono regulacje dotyczące przydziału uprawnień do emisji w latach 2013-2020, jednak wymagają one uzupełnienia.

Źródło: www.premier.gov.pl