W związku z tym Ministerstwo poinformowało o możliwości składania raportów w dowolnej formie. Miało to jednak charakter incydentalny i dotyczyło wyłącznie raportów za I kwartał 2012 r. Raporty za II kwartał 2012 r. będą składane już zgodnie z formularzami określonym w rozporządzeniu w terminie do 31 lipca 2012 r.

Przypomnijmy, że w związku z wynikającym z art. 9n oraz 9o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391) obowiązkiem składania kwartalnych sprawozdań przez podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, podmioty te są obowiązane do złożenia sprawozdań właściwemu ze względu na miejsce wykonywania działalności wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, do końca miesiąca następującego po kwartale.

Przydatne materiały:
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. poz. 630)