Wsparcie uzyskać mogą projekty ukierunkowane na poprawę łączności funkcjonalnej między siedliskami przyrodniczymi poprzez zniesienie lub ograniczenie barier dla przemieszczania się zwierząt, które tworzy istniejąca infrastruktura oraz na zapewnienie warunków do swobodnej migracji gatunków, w szczególności między cennymi obszarami przyrodniczymi Polski, w tym obszarami sieci Natura 2000. Działania mogą być realizowane m.in. poprzez: odtwarzanie naturalnych i półnaturalnych zadrzewień, ekotonów, obszarów nieleśnych i zbiorników wodnych, zalesianie, zadrzewianie, przywracanie morfologicznej ciągłości cieków wodnych w szczególności na obszarach chronionych.

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami