Pytanie:
Zakład posiada trzy studnie czynne z czego jedna zarejestrowana jest jako awaryjna. Zakład pobiera mniej wody niż posiada w pozwoleniu, jednakże z przyczyn awaryjności ujęć, chcąc zapewnić ciągłość w dostawie wody, planowane jest wykonanie czwartego otworu.

Czy w opisanej sytuacji urząd może nie wydać pozwolenia na pobór wód? Czy RZGW opiniując operat może udzielić negatywnej opinii?

Odpowiedź:
RZGW nie posiada żadnych uprawnień do opiniowania operatu wodnoprawnego. Jeżeli na podstawie art. 127 ust. 7 ustawy z 18.07.2001 r. Prawo wodne - dalej pr. wod., RZGW jest stroną postępowania, to może zgłaszać swoje uwagi w trakcie prowadzonego postępowania na takich samych zasadach jak każda inna strona postępowania.

Odmowa udzielenia pozwolenia wodnoprawnego możliwa jest w przypadkach, o których mowa w art. 126 pr. wod., gdyby pozwolenie naruszało ustalenia dokumentów wymienionych w art. 125 pkt 1-2 pr. wod., a także wymagania określone w art. 125 pkt 3 pr. wod.

W przypadku pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych wielkość poboru wody nie może naruszać wielkości zasobów eksploatacyjnych, określonych w dokumentacji hydrogeologicznej tego ujęcia. 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami