"Podstawowym celem projektu ustawy jest uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami opakowaniowymi. Obecnie jest on nieskuteczny i nie gwarantuje osiągnięcia przez Polskę do końca 2014 r. wymaganych przepisami unijnymi poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Może to skutkować nałożeniem na nasz kraj poważnych kar finansowych przez Trybunał Sprawiedliwości UE" - czytamy w komunikacie.

Dodano, że przepisy ustawy obejmą wszystkie opakowania wprowadzone w Polsce do obrotu, bez względu na rodzaj materiału, z jakiego je wytworzono, a także odpady z nich powstałe.

Wskazano jednak przypadki, do których ustawa nie będzie miała zastosowania. "Przepisy nie będą stosowane np. wobec produktów w opakowaniach, które zostaną sprowadzone do Polski i w tym samym roku z niej wywiezione. Jednocześnie przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu niewielkie masy opakowań (do 1000 kg) będą zwolnieni z obowiązku zapewnienia poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Powinno to ułatwić im prowadzenie działalności gospodarczej" - zaznaczono.

Projekt zakłada, że marszałek województwa będzie prowadził rejestr przedsiębiorców, którzy wprowadzają na rynek produkty w opakowaniach lub prowadzą recykling (albo inny proces odzysku), ponadto eksportujący odpady opakowaniowe, a także dostarczających odpady opakowaniowe wewnątrz UE, oraz tych, których zalicza się do organizacji odzysku opakowań.

"Rejestr będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym. Dane w nim zawarte będą jawne i dostępne – w siedzibie urzędu marszałkowskiego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wprowadzenie do obrotu produktów w opakowaniach będzie możliwe dopiero po uzyskaniu wpisu do rejestru" - napisano.

Wpis zostanie dokonywany na wniosek przedsiębiorcy, który będzie mógł go złożyć w formie elektronicznej. Natomiast wykreślenie z rejestru będzie możliwe – na wniosek lub z urzędu. Według nowych przepisów za wpis do rejestru będzie pobierana opłata rejestrowa i opłata roczna, która ma być wnoszona do końca lutego każdego roku. Wpływy z tych opłat mają być przeznaczane na prowadzenie rejestrów.

Ponadto nowe przepisy zobowiązują organizacje odzysku opakowań do uwzględnienia w osiągniętym przez nie odzysku i recyklingu co najmniej 50 proc. odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych.

"Zaproponowane rozwiązanie wpłynie pozytywnie na rozwój selektywnego zbierania odpadów z gospodarstw domowych i przyczyni się do wypełnienia przez Polskę zobowiązań unijnych" - podkreślono.

W projekcie zapisano też, że przedsiębiorcy prowadzący recykling lub inny niż proces odzysku, a także eksportujący odpady opakowaniowe, będą corocznie kontrolowani. "Kontrole będzie przeprowadzał marszałek województwa. Będzie on sporządzał i przekazywał ministrowi środowiska oraz Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska informację o wynikach kontroli przeprowadzonych w poprzednim roku kalendarzowym" - czytamy w komunikacie.

Projekt nakłada również obowiązek sporządzania i składania przez przedsiębiorców w urzędach marszałkowskich rocznych sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych oraz wywiezionych opakowań, a także o produktach w opakowaniach wprowadzonych na rynek i wielkości odzysku i recyklingu.

W przepisach określono też zasady działania organizacji odzysku opakowań. Będą one m.in. zobowiązane do przeznaczania na publiczne kampanie edukacyjne co najmniej 5 proc. przychodów pochodzących z odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Wydatki poniesione na ten cel będą musiały być udokumentowane.

Do ustawy włączono także obowiązujące regulacje dotyczące opłaty produktowej. Przedsiębiorcy, którzy w danym roku nie uzyskają wymaganych poziomów recyklingu, będą musieli uiścić tzw. opłatę produktową. Jej wysokość zostanie ustalona w rozporządzeniu ministra środowiska w porozumieniu z ministrami: finansów i gospodarki. (PAP)

rbk/ amac/ gma/