"Dwuletni okres stosowania ustawy zweryfikował obowiązujące regulacje prawne, ujawniając problemy praktyczne, które wymagają zmian" - wskazują projektodawcy. W uzasadnieniu do nowelizacji podkreślono, że opisany stan wymaga między innymi usunięcia wątpliwości interpretacyjnych, dostosowania terminów przewidzianych ustawą do panujących realiów oraz zwiększenia wsparcia ministra przez jednostki nadzorowane. Ponadto projektodawcy informują, że zaproponowali ułatwienia dla podmiotów realizujących zadania wynikające z krajowego planu inwestycyjnego.

"Dotychczas obowiązująca ustawa zawierała liczne braki regulacyjne" - czytamy w uzasadnieniu. Przykładem tych braków, w ocenie projektodawców, jest brak definicji eksploatacji instalacji, która rozstrzygałaby o momencie, od którego zależy obowiązek uzyskania zezwolenia i monitorowania wielkości emisji. Projekt zakłada dodanie tej definicji.

Mniejsze obciążenia dla prowadzących instalacje i administracji
Nowelizacja ma dostosować stan prawny do rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Projektodawcy chcą zwolnić prowadzącego instalację z obowiązku wnoszenia opłaty rocznej za prowadzenie rachunku w rejestrze Unii od roku następującego po roku, w którym złożył wniosek o zamknięcie rachunku. Uzasadniając tę zmianę podnoszą, że faktyczne zamknięcie rachunku często następuje później. "Regulacja ta będzie miała znaczenie dla podmiotów, które złożyły wniosek przed zakończeniem roku kalendarzowego, jednak został on rozpatrzony przez Administratora Rejestru po rozpoczęciu nowego roku" - podkreślają.

Dostosowanie obowiązków informacyjnych
Projektodawcy proponują dostosować obowiązki informacyjne pomiędzy organami administracyjnymi. Dotychczas, Krajowy ośrodek przekazywał Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informacje o otwartych rachunkach w terminie 30 dni od dokonania czynności. Natomiast zgodnie z nowelizacją, informacja ta będzie przekazywana zbiorczo do dnia 15 lutego roku następującego po roku, w którym otwarcie lub zamknięcie rachunku nastąpiło.

Nowelizacja zakłada także modyfikację zakresu informacji przekazywanej przez NFOŚiGW do Krajowego ośrodka dot. opłaty rocznej. Informacja ta ma zawierać listę rachunków, za które opłata roczna nie została wniesiona. Zmiana jest argumentowana tym, że "przypadki uchylania się od obowiązku wniesienia opłaty mają charakter incydentalny, Administratorowi łatwiej jest przetworzyć informację, która wskazuje podmioty niewykonujące obowiązku i wobec nich zastosować określone środki dyscyplinujące".

 Prawo ochrony środowiska. Komentarz

Zmiany także dla inwestorów
Zmiany, które uwzględnia projekt dotyczą rozliczania kosztów inwestycyjnych poszczególnych zadań ujętych w krajowym planie inwestycyjnym. Projektodawcy proponują wprowadzić możliwość bilansowania wydanych uprawnień do emisji kosztami innych zadań inwestycyjnych w przypadku, gdyby inwestor zaprzestał realizacji jakiegoś zadania lub nie osiągnął zatwierdzonych wskaźników zgodności. Ponadto w nowelizacji proponuje się zablokowanie możliwości przekroczenia limitu kosztów inwestycyjnych określonych dla zadań w krajowym planie inwestycyjnym.

Projektodawcy proponują także zmianę systemu opłat za korzystanie ze środowiska, ich wątpliwości budzi kwestia wnoszenia opłat w związku ze spalaniem biomasy. "Prowadzący instalacje mogą zrozumieć, że jeśli rozliczą instalację zgodnie z ustawą o systemie handlu emisjami, to nie ponoszą żadnej innej opłaty, w szczególności tej na gruncie ustawy Prawo ochrony środowiska, co stanowi błąd" - wskazują w uzasadnieniu.

Obliczanie wysokości opłaty za przydzielone uprawnienia do emisji
Zmiany mają polegać na usunięciu wątpliwości interpretacyjnych oraz zwiększeniu przejrzystości procedur. Przepisy nowelizacji zakładają zmianę polegającą na tym, żeby "stawkę opłaty odnieść jednoznacznie do roku wydania uprawnień". W ocenie projektodawców ma to uprościć system opłat i usunąć pojawiające się rozbieżności.

Dodatkowe zadania dla administracji
Zadania Krajowego ośrodka mają być rozszerzone o funkcje związane z monitorowaniem działań w zakresie polityki ochrony powietrza, a także przygotowywaniem analiz, przeglądów i ocen jej funkcjonowania. "Dodanie tego zadania umożliwi wsparcie Ministerstwa Środowiska przy realizacji licznych zadań związanych z ochroną powietrza" - wskazują projektodawcy.
Ponadto nowelizacja zawiera upoważnienie Krajowego ośrodka do zbierania niektórych danych osobowych.  

Wejście w życie
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw nie został jeszcze wniesiony do Sejmu. Projekt jest na etapie opiniowania. Przepisy ustawy zakładają jej wejście w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów