Nowe zamówienia publiczne

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, przedłożony przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Projekt nowelizacji ustawy przyspiesza postępowania o zamówienia publiczne. Skróci się np. termin na żądanie wyjaśnień od zamawiającego, co wyeliminuje sytuację przedłużania postępowań. Nowe przepisy mają szczególne znaczenie dla przyspieszania realizacji dużych zamówień infrastrukturalnych, np. budowy autostrad, mostów czy linii komunikacyjnych.

Zasadnicza zmiana dotyczy określenia terminu, do upływu którego wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o wyjaśnienia. Obecnie wiele pytań zadawanych przez wykonawców wpływa do zamawiającego tuż przed upływem terminu składania ofert, co uniemożliwia udzielanie odpowiedzi przed upływem tego terminu. Powoduje to przedłużenie postępowania i opóźnia rozpoczęcie inwestycji.

W celu wyeliminowania tej sytuacji, zaproponowano, aby wykonawcy mogli zadawać pytania do dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jednocześnie przedłużenie terminu składania ofert nie będzie powodowało przedłużenia czasu na składanie wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający będzie musiał niezwłocznie udzielić wyjaśnień, nie później jednak niż w określonych terminach, tak by wykonawcy mieli odpowiedni czas na uwzględnienie wyjaśnień przy formułowaniu treści oferty. Zgodnie z projektem, dla zadających pytania wprowadzono obowiązek wniesienia wadium. Wprowadzono także wyższe opłaty od skargi do sądu. Obecnie jest to 3 tys. zł, po zmianach będzie nawet 5 mln zł.

Ponadto, projekt przewiduje wcześniejsze zwalnianie wadiów, co przyczyni się do zwiększenia płynności finansowej wykonawców. Zniesiona zostanie także konieczność zabezpieczania należytego wykonania umowy w okresie gwarancji. Dopuszczona zostanie także możliwość uwzględnienia przy opisie przedmiotu zamówienia względów społecznych dotyczących zatrudnienia bezrobotnych czy niepełnosprawnych. Ponadto, zamawiający będzie miał uprawnienie do ograniczenia postępowania jedynie do wykonawców, którzy zatrudniają ponad 50 proc. osób niepełnosprawnych.

Nowe prawo budowlane

Na tym samym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami, przedłożony przez ministra infrastruktury. Złagodzony zostanie obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego.
Zaproponowane przepisy przewidują, że możliwe będzie dokonanie oceny energetycznej lokalu mieszkalnego na podstawie oceny energetycznej innego mieszkania z tej samej grupy. Chodzi o lokal mieszkalny m.in. o takich samych parametrach konstrukcyjno–materiałowych i instalacyjnych oraz jednakowym stopniu zużycia. Nowe rozwiązanie umożliwi wykorzystanie oceny energetycznej, która została wykonana dla lokalu „reprezentatywnego” i zastosowanie jej dla innej grupy lokali mieszkalnych.

Ponadto rozszerzono katalog osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej o osoby, które ukończyły studia inżynierskie na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych. Na osoby sporządzające świadectwa charakterystyki energetycznej nałożono obowiązek ich przechowywania przez 10 lat oraz ubezpieczania się od odpowiedzialności cywilnej. Określono również standardy związane ze sporządzaniem świadectw. Wskazano sytuacje, w których minister infrastruktury odbiera uprawnienia do sporządzania świadectw oraz okoliczności uzasadniające wpis do tzw. rejestru negatywnego, stanowiącego informację publiczną o osobach, którym takie uprawnienia odebrano.
Ponadto określono tryb rozpoczęcia postępowania wyjaśniającego, mającego na celu ustalenie niedopełnienia obowiązków bądź naruszenia zakazów przez osobę sporządzającą świadectwo charakterystyki energetycznej. Postępowanie to będzie prowadzone przez ministra infrastruktury, który w razie ustalenia, że naruszono przepisy, wyda decyzję o utracie uprawnień przez tę osobę. Przewidziano możliwość odwołania się od decyzji ministra.

Nowe przepisy wprowadzają zasadę, że osoba sporządzająca świadectwo dla budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, nie może być jednocześnie np. uczestnikiem procesu budowlanego, wykonawcą robót budowlanych, właścicielem oraz zarządcą tego budynku i lokalu mieszkalnego. Sporządzający świadectwo nie może być także właścicielem spółdzielczego własnościowego prawa do ocenianego lokalu. Nie może mieć także powiązań kapitałowych z ww. osobami. Rozwiązanie to wzmocni obiektywizm i niezależność osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej.

(Źródło: KPRM/KW)