Jak poinformowało po posiedzeniu Rady Ministrów Centrum Informacyjne Rządu, celem nowelizowanej ustawy jest także dostosowanie obowiązujących przepisów do wymogów europejskich.
Na podstawie nowych przepisów, minister rolnictwa zostanie upoważniony do wydania rozporządzenia, wprowadzającego generalne pozwolenie na zastosowanie niektórych odstępstw od zasad produkcji ekologicznej (w zakresie przewidzianym wymogami unijnymi). Oznacza to usunięcie obowiązku każdorazowego występowania o zgodę na zastosowanie danego odstępstwa. Nowe rozwiązanie oznacza zmniejszenie obciążeń dla producentów ekologicznych i odciążenie administracji.
Przewidziano wprowadzenie uproszczeń związanych z przekazywaniem przez jednostki certyfikujące Głównemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych danych dotyczących kontrolowanych producentów. Chodzi o to, aby jednostki certyfikujące nie musiały informować głównego inspektora o zmianach nieistotnych z punktu widzenia nadzoru nad produkcją ekologiczną.
W związku z tym główny inspektor opracuje i przekaże jednostkom certyfikującym wzory formularzy określających taki zakres zmian, o których informowanie jest konieczne do przeprowadzenia skutecznej kontroli. Oznacza to zmniejszenie obciążeń administracyjnych w jednostkach certyfikujących przez zredukowanie obowiązków informacyjnych.
Założono, że informacja o kontrolowanych producentach (przygotowywana na potrzeby wsparcia udzielanego im z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) będzie przekazywana głównemu inspektorowi (obecnie trafia do ministra rolnictwa). Jednocześnie zmieniony zostanie termin przekazywania tej informacji – będzie to 30 listopada każdego roku, a nie jak dotychczas 31 października.
Na podstawie nowych przepisów, minister rolnictwa będzie mógł określić w rozporządzeniu warunki zwolnienia inspektora rolnictwa ekologicznego z obowiązku zdawania egzaminu co 3 lata, bez uszczerbku dla jakości nadzoru.
Zaproponowano również regulacje umożliwiające jednostkom certyfikującym i głównemu inspektorowi dostęp do elektronicznej bazy danych o producentach ekologicznych, posiadanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jednostki certyfikujące miałyby dostęp wyłącznie do informacji o producentach objętych kontrolą. Takie rozwiązanie przyczyni się do wyeliminowania błędnych informacji, np. dotyczących różnic w pomiarze działek i usprawnia system nadzoru.
Założono doprecyzowanie obowiązków Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych dotyczących sprawowania kontroli nad producentami kontrolowanymi przez jednostkę certyfikującą, której cofnięto w całości lub części prawo do przeprowadzania kontroli w rolnictwie ekologicznym.
Przewidziano także wprowadzenie nowego mechanizmu przekazywania przez jednostki certyfikujące informacji o producentach ekologicznych przechodzących pod kontrolę innej jednostki. Zmiana ta umożliwić ma ochronę interesów producentów ekologicznych.