Ok. 150-tysięczny dziś Bytom, jako miasto szczególnie dotknięte problemami społecznymi i infrastrukturalnymi, jest jednym z polskich ośrodków włączonych w mechanizm tzw. Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI) - wymagających specjalnych działań państwa. Łącznie na finansowanie bytomskiego OSI przewidziano 100 mln euro.

W 2015 r. Bytom – wraz z Łodzią i Wałbrzychem – został też objęty pilotażowym projektem rewitalizacji, koordynowanym przez Ministerstwo Rozwoju. W założeniach wypracowane przez samorządy tych miast tzw. dobre praktyki rewitalizacyjne będzie można zastosować w innych polskich miastach.

Zgłoszony pod kątem ministerialnego pilotażu bytomski projekt pod nazwą ”Bytom Odnowa – innowacyjne projekty mieszkaniowe i rozwój inicjatyw społecznych” składa się z czterech modułów. Pierwszy to przyjęty już „Gminny Program Rewitalizacji. Bytom. 2020+”; drugi obejmuje wzmocnienie zdolności instytucjonalnej miasta do przeprowadzenia działań rewitalizacyjnych, trzeci – wypracowanie bytomskiego modelu dostępnego mieszkalnictwa, a czwarty - rozwój inicjatyw społecznych.

Wraz z wypracowywaniem Gminnego Programu Rewitalizacji wykrystalizowała też lista bytomskich przedsięwzięć pod kątem OSI. W drugiej połowie czerwca urząd marszałkowski woj. śląskiego – jako instytucja zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Woj. Śląskiego - opublikował listę projektów przeznaczonych do dofinansowania poza konkursem, na której znajdują się projekty inwestycyjne z Bytomia - w ramach OSI.

Z końcem czerwca natomiast ruszyły pierwsze nabory projektów bytomskiego OSI (prowadzone w trybie pozakonkursowym). Mieszczą się one w kilku działach śląskiego RPO: rewitalizacja obszarów zdegradowanych, rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, ochrona różnorodności biologicznej oraz dziedzictwo kulturowe.

Na nabór dotyczący rewitalizacji obszarów zdegradowanych w obrębie bytomskiego OSI ma trafić ponad 136,5 mln zł. Przewidziano tam 13 projektów – z dofinansowaniem na poziomie 85 proc.

Poza projektami opisanymi jako: rewitalizacja poszczególnych podobszarów (bytomskiego obszaru rewitalizacji), są to: np. „Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Rozbarku” (projekt za 12 mln zł), „Remont konserwatorski elewacji budynku plebanii kościoła św. Trójcy” (za 800 tys. zł), „Masz firmę, masz lokal. Program Aktywizacji Lokali Użytkowych” (za 4,4 mln zł) czy „Rewitalizacja obiektów po byłym zakładzie naprawczym zabytkowej Górnośląskiej Kolei Wąskotorowej” (za 20 mln zł).

Leksykon prawa budowlanego, planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami
Joanna Dziedzic-Bukowska, Jacek Jaworski, Paweł Sosnowski
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł


Pierwsze z tych projektów – zgodnie z uzgodnieniami miasta lub tamtejszych beneficjentów z urzędem marszałkowskim - mają ruszać w lipcu br., jak np. „Rewitalizacja gmachu Bytomskiego Centrum Kultury III etap” - za 8 mln zł. Ostatnie – najpóźniej do drugiej połowy 2018 r.

W części RPO poświęconej rozwojowi mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych mieści się sześć szacowanych łącznie na blisko 44 mln zł projektów bytomskiego OSI, m.in. „Uruchomienie mieszkań chronionych z zapleczem treningowym dla mieszkańców DPS dla dorosłych oraz osób przewlekle psychicznie chorych” - za 2,5 mln zł, „Przebudowa i adaptacja budynku przy ulicy Karola Miarki 10 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej” za 6 mln zł czy utworzenie Centrów Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych – w trzech dzielnicach (razem za 27,5 mln zł).

Nabór dotyczący ochrony różnorodności biologicznej przewiduje – w ramach bytomskiego OSI – dofinansowanie prac na terenie kompleksu przyrodniczego Żabie Doły, który za ponad 2,7 mln zł ma stać się obszarem edukacyjno-rekreacyjno-wypoczynkowym.

W pozakonkursowym naborze dotyczącym dziedzictwa kulturowego bytomski OSI obejmie przede wszystkim projekty ws. zabytkowych kościołów: św. Wojciecha (projekt za ponad 6,4 mln zł), Świętej Trójcy (za blisko 0,5 mln zł), św. Małgorzaty (za 2,4 mln zł), Wniebowzięcia NMP (za 0,7 mln zł), Ducha Św. (za 0,3 mln zł) i Św. Krzyża (za 3,4 mln zł). Lista obejmuje też rewaloryzację zespołu pałacowego Tiele-Wincklerów w dzielnicy Miechowice (za 7,4 mln zł) i renowację zabytkowego budynku Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 (za 4,8 mln zł).

Jak przekazała Beata Goleśna z wydziału rozwoju regionalnego urzędu marszałkowskiego, rozpoczęte teraz nabory nie wyczerpują listy projektów bytomskiego OSI. Kolejne nabory będą ogłaszane, a projekty (pozakonkursowe) przyjmowane, wraz ze zgłaszaniem przez miasto lub bytomskich beneficjentów gotowości do ich realizacji.(PAP)