Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 6 mln euro.

Poziom współfinansowania projektów w ramach działania 2.2 ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Przykładowe rodzaje projektów, na które można otrzymać dofinansowanie to:
1. rekultywacja terenów powojskowych oraz zdegradowanych przez przemysł i górnictwo (włącznie z działaniami udostępniającymi tereny do rekultywacji – usuwanie min, zanieczyszczeń ropopochodnych i chemicznych),
2. projekty związane z zabezpieczeniem/stabilizacją osuwisk,
3. modernizacja i budowa umocnień brzegowych,
4. prace przygotowawcze dla projektów w ramach działania 2.2, umieszczonych na indykatywnej liście projektów indywidualnych.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków, regulamin konkursu i niezbędne wzory dokumentów dostępne są na stronie Ministerstwa Ochrony Środowiska