Rzecznik wskazał, że Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 13 września 2011 r. (sygn. akt P 33/09), dotyczącym opodatkowania wyrobisk górniczych, wskazał na liczne mankamenty legislacyjne przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (aktualny Dz. U. z 2014 r., poz. 849, z późn. zm. – dalej: „Uopl”).

Rzecznik zaznacza, że zdaniem Trybunału, u podstaw problemów interpretacyjnych związanych z definicją „budowli” leży jej konstrukcja, która znajduje się w Uopl, ale poprzez odesłanie do pojęć „obiekt budowlany” oraz „urządzenie budowlane” w zasadzie opiera się na regulacjach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (aktualny Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm. – dalej: „PrB”).

Trybunał podkreślił, że definicje stosowane w PrB nie mają charakteru precyzyjnego w takim stopniu, aby można je było zawsze stosować na gruncie prawa podatkowego.

Czytaj: Zmiany w obrocie ziemią rolną podwyższą ceny gruntów

RPO wskazuje, że w praktyce niejasne przepisy określające pojęcie „budowli” stały się przyczyną licznych sporów podatkowych dotyczących opodatkowania takich obiektów jak m.in. wyrobiska górnicze, stacje transformatorowe, stacje telefonii komórkowej, sieci telekomunikacyjne i energetyczne, czy elektrownie wiatrowe. Problem dotyczy więc przedsiębiorców z wielu branż.

 
Proces budowlany - od pozwolenia na budowę do pozwolenia na użytkowanie

 

Resort finansów poprzedniej kadencji rozważał cztery propozycje rozwiązań mających doprecyzować niejasne przepisy, jednak prace legislacyjne nie zostały zakończone. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przedstawienie informacji na temat aktualnego stanu prac legislacyjnych nad definicją „budowli” dla celów podatkowych - możemy przeczytać w komunikacie RPO.