Czy możliwe jest wydanie pozwolenia na odprowadzanie przedstawionej mieszaniny ścieków do ziemi?


Pytanie:

Czy mieszanina ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania wody (ścieki z osmozy odwróconej, filtrów odżelaziająco- odmanganiających i kolumn zmiękczania), z kotłów elektrociepłowni i instalacji Clausa oraz wód opadowych i roztopowych pochodzących z dachów zbiorników magazynowania ropy naftowej, gromadzone jako mieszanina w otwartym, szczelnym zbiorniku mogą być odprowadzane do ziemi za pośrednictwem skrzynek rozsączających? Powyższa mieszanina pochodzi z Instalacji IPPC do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MW oraz do rafinacji ropy naftowej i gazu. Jakie warunki muszą zostać spełnione w przypadku wprowadzenia ścieków do ziemi? Proponowane rozwiązanie technologiczne budzi wątpliwość w kontekście położenia instalacji w obszarze Natura 2000.

Odpowiedź:

Przedstawiona sprawa wymaga pogłębionej analizy, w tym z punktu widzenia rodzajów ścieków powstających na wskazanych instalacjach, jak też wzajemnego powiązania tych instalacji. Ponadto w zapytaniu nie sprecyzowano, o jaki rodzaj pozwolenia chodzi - zintegrowane czy sektorowe.


Z racji, że sprawa dotyczy Instalacji IPPC do spalania paliw mam wątpliwości, czy przedmiotem tej analizy nie powinna być emisja objęta pozwoleniem zintegrowanym, kiedy to w grę wchodzą przepisy art. 181-188 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) - dalej p.o.ś., a wniosek strony wymaga spełnienia wymogów tej ustawy.


Niezależnie od powyższego, w rozważanej sprawie istotną kwestią wydaje się fakt, że odbiornikiem opisanej mieszaniny ścieków będzie wrażliwy odbiornik, czyli ziemia, kiedy to obowiązują szczególne obostrzenia. Bowiem o tym, czy dany rodzaj ścieku może być wprowadzany do ziemi decydują wymagania rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984, z późn. zm.) - dalej r.w.ś.w.z.

W § 11 ust. 3 r.w.ś.w.z. zezwolono na wprowadzanie do ziemi mieszaniny ściśle określonych rodzajów ścieków, ale wyłącznie w przypadku szczególnych uwarunkowań lokalizacyjnych oraz braku możliwości zastosowania innego rozwiązania technicznego. Jednakże należy zauważyć, że w katalogu ścieków wymienionych w § 11 ust. 3 r.w.ś.w.z., które mogą wchodzić w skład takiej mieszaniny, nie znajdują się ścieki z instalacji do odzysku siarki, ani też wody kotłowe. Już z tego powodu wydaje się wysoce prawdopodobne, że w tym zakresie nie będzie można udzielić pozwolenia. W tym stanie rzeczy drugoplanowe będą tu pozostałe kwestie dot. położenia opisanej instalacji w obszarze Natura 2000. Jednak jest to wyłącznie moja wstępna ocena sytuacji, która nie może być wiążąca dla organów właściwych w kwestii wydania stosownego pozwolenia.