Zielony Fundusz Klimatyczny powstał na mocy decyzji podjętych podczas szczytu w Durbanie w 2011 r., jako instrument finansowy Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Podstawowym zadaniem Funduszu będzie finansowanie działań związanych ze zwalczaniem zmian klimatu oraz adaptacją do zachodzących zmian, zwłaszcza w krajach rozwijających się.

Podczas spotkania w Berlinie planowane jest przyjęcie kolejnych dokumentów ustanawiających zasady funkcjonowania Funduszu, w tym szczegółowego regulaminu czy sposobu pozyskiwania środków finansowych oraz kryteriów ich wydatkowania.