Pytanie:
Czy sieć wodociągową można rozebrać na podstawie zgłoszenia?


Odpowiedź:
W świetle obowiązujących przepisów, rozbiórka sieci wodociągowej nie wymaga ani pozwolenia na rozbiórkę, ani też – zgłoszenia rozbiórki.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane - dalej pr. bud., pozwolenia nie wymaga rozbiórka: budynków i budowli - niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską - o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości (pkt 1), rozbiórka obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki (pkt 2). Rozbiórka obiektów budowlanych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, wymaga uprzedniego zgłoszenia właściwemu organowi, w którym należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania tych robót (art. 31 ust. 2 pr. bud.).

Natomiast zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. b pr. bud., budowa sieci wodociągowych wymaga jedynie zgłoszenia właściwemu organowi. Z powyższych przepisów wynika zatem, że rozbiórka sieci wodociągowej nie wymaga ani pozwolenia na rozbiórkę, ani też – zgłoszenia rozbiórki. 

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami