Raport przedstawia najważniejsze spostrzeżenia dotyczące rozwoju inicjatyw lokalnych na rzecz ochrony klimatu, które często mają znacznie szerszy proekologiczny charakter. W publikacji zawarto także omówienie najważniejszych inicjatyw oraz krajowych sieci projektów z każdego obserwowanego Państwa. Przedsięwzięcia będące w kręgu zainteresowania twórców raportu mają głównie praktyczny, a nie polityczny, charakter.

Najważniejsze trzy grupy lokalnych inicjatyw, które doczekały się swoich krajowych sieci, to tzw. ruch „transition", Globalna Sieć Ecovillages (GEN) oraz działania oparte na filozofii Permaculture. Pierwsze dwa z wymienionych typów obejmują prawie 1000, czyli połowę wszystkich zidentyfikowanych lokalnych inicjatyw. Wśród zidentyfikowanych inicjatyw znalazł się także projekt z Polski – Dobry klimat dla powiatów, który zmierza do realizacji lokalnych proklimatycznych projektów w ok. 90 powiatach w Polsce na bazie przeprowadzonych w nich debat lokalnych.

Źródło: www.chronmyklimat.pl