Pytanie:
Czy kamień zbierany z gruntów rolnych przez rolnika stanowi odpad? Czy wymagane jest zezwolenie na jego zbieranie?

Odpowiedź:
Rolnik zbierający kamienie, które leżą na jego polu, nie musi posiadać zezwolenia na odzysk odpadów - kamieni. Rolnik nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 584) - dalej u.s.d.g., a tylko przedsiębiorca może zostać zobowiązany do uregulowania gospodarki odpadami.

Może on wykorzystać kamienie na potrzeby własne, ale może również przekazać je innym osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcom bez jakiegokolwiek zezwolenia, na zasadzie umowy cywilnoprawnej: odpłatnej lub pod tytułem darmym. Rolnik nie jest ograniczony przez przepisy w zakresie ilości przekazywanych odpadów, nie musi też prowadzić ewidencji odpadów - karty przekazania odpadów (w przeciwieństwie do przedsiębiorcy).

Zgodnie z art. 4 ust. 1 u.s.d.g., przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Działalność gospodarcza to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Przepisy u.s.d.g. nie mają zastosowania do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów.