Zasady, na których pracownikowi jest udzielany urlop macierzyński, dodatkowy urlop macierzyńskim oraz urlop rodzicielski zostały określone w k.p. Przepisy k.p. nie zakazują pracownicy przebywającej na urlopie macierzyńskim, dodatkowym urlopie macierzyńskim lub urlopie rodzicielskim wykonywania pracy na rzecz własnego pracodawcy na podstawie umowy zlecenia. Co więcej w odniesieniu do dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego przepisy k.p. wyraźnie przewidują, iż pracownik może łączyć korzystanie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy (art. 1821 § 5 i art. 1821a § 6 k.p.). Prowadzi to do wniosku, że pracownica przebywająca na urlopie macierzyńskim, dodatkowym urlopie macierzyńskim lub urlopie rodzicielskim może wykonywać pracę na rzecz własnego pracodawcy na podstawie umowy zlecenia, o ile nie kłóci się to z celem tego urlopu, tj. osobistym sprawowanie opieki nad dzieckiem. Możliwość łączenia pracy na podstawie umowy zlecenia z przebywaniem na macierzyńskim, dodatkowym urlopie macierzyńskim lub urlopie rodzicielskim potwierdzają przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1442 z późn. zm.). Z przepisów tych wynika bowiem, że osoba pobierająca zasiłek macierzyński i wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlega z tytułu pobierania tego zasiłku. Natomiast wykonywanie pracy na podstawie umowy zlecenia stanowi tytuł do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych (art. 9 ust. 1c u.s.u.s.). Jednocześnie wykonywana w takich okolicznościach umowa zlecenia stanowi tytuł do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego - art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).