Celem nowelizacji jest przede wszystkim wprowadzenie nowego sposobu określania w rocznych planach łowieckich liczby zwierząt łownych zaplanowanych do pozyskania w danym roku gospodarczym. Liczba ta stanowi w przypadku zwierzyny grubej od 90 do 110%, a w przypadku zwierzyny drobnej od 85 do 115% liczby zwierząt łownych, których pozyskanie w danym roku gospodarczym uwzględnia optymalne gospodarowanie populacjami zwierząt łownych.

Ponadto nowe przepisy rozszerzają krąg osób upoważnionych do protokolarnego stwierdzenia ubytku zwierzyny grubej o pracownika samorządowego (funkcjonariusza Straży Gminnej lub innego upoważnionego pracownika gminy) oraz o funkcjonariusza straży ochrony kolei. Wprowadzają również możliwość korekty planu rocznego w zakresie liczby ubytków w zwierzynie grubej oraz liczby zwierząt łownych pozyskanych w drodze odstrzałów i odłowów w roku gospodarczym poprzedzającym rok, na który sporządza się plan roczny.

Przydatne materiały:
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych (Dz. U. poz. 95)