Jest to rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. Poz. 299).

Kolejne 2 rozporządzenia zostały właśnie przekazane do konsultacji społecznych.

W rozporządzeniu w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu ich obliczania, określono poziomy, które gmina będzie zobowiązana osiągnąć w kolejnych latach, tak aby docelowo osiągnąć następujące poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

– do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50%,

– do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35%

- wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. W rozporządzeniu został również określony sposób obliczania tych poziomów.

Rozporządzenie w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalny określa wymagania dotyczące prowadzenia mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz wymagania dla odpadów powstających z procesów mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (stabilizatu).

Wejścia w życie obu rozporządzeń można się spodziewać w II-III kwartale b.r.

Projekty rozporządzeń dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce „Rządowy Proces Legislacyjny”.

Źródło: www.mos.gov.pl, www.legislacja.rcl.gov.pl