Każda z gmin musi podjąć:
– uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
– uchwałę w spr. metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty,
– uchwałę dot. terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
– uchwałę dot. wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w tym terminów i miejsca składania deklaracji,

Pełna treść artykułu dostępna jest w Serwisie Samorządowym >>>