PEFC – Program for the Endorsement of Forest Certification – jest największą międzynarodową organizacją zajmującą się certyfikacją lasów i produktów pochodzenia leśnego. Jako organizacja parasolowa skupia jednostki krajowe, wypracowujące własne standardy zrównoważonej gospodarki leśnej, uwzględniające lokalne aspekty przyrodnicze, socjalne i ekonomiczne. W Polsce od roku 2003 działa Rada PEFC Polska, która opracowała i wdrożyła „Polskie kryteria certyfikacji lasów”.

Postęp w rozwoju wiedzy przyrodniczej i świadomości ekologicznej społeczeństw jest przyczyną, dla której standardy i kryteria certyfikacji muszą być systematycznie weryfikowane i rewidowane. PEFC Council w roku 2010 zakończyło proces rewizji wszystkich standardów międzynarodowych, zobowiązując jednocześnie swoich członków do dostosowania krajowych kryteriów w ciągu trzech kolejnych lat. Konsekwentnie Walne Zebranie Rady PEFC Polska w dniu 9 lutego 2011 postanowiło powołać grupy robocze ds. rewizji standardów gospodarki leśnej oraz ds. ustanawiania standardów.
Jednym z podstawowych założeń uznawania kryteriów i certyfikacji w systemie PEFC jest zapewnienie udziału w ich tworzeniu wszystkim osobom prawnym i fizycznym zainteresowanym leśnictwem, ochroną przyrody i zrównoważonym rozwojem.

Do 15 marca Rada PEFC oczekuje na nominacje osób, które będą reprezentantami następujących grupach roboczych:
– grupa do spraw ustanawiania standardów
– grupa do spraw zrównoważonej gospodarki leśnej i certyfikacji grupowej
Zgłoszenia można kierować na adres e-mailowy: nscl@ibles.waw.pl z podaniem danych i krótkiej charakterystyki kandydata oraz docelowej grupy roboczej.

Źródło: www.lasy.gov.pl