Resort budownictwa wskazuje, że Kodeks urbanistyczno-budowlany to kompleksowa regulacja, zakładająca przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego, usprawnienie procesu inwestycyjno-budowlanego oraz zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji inwestycji celu publicznego.

Podsekretarz stanu Tomasz Żuchowski potwierdził, że Kodeks realizuje wnioski raportu NIK, mające na celu wskazanie kierunków zmian regulacji z zakresu planowania przestrzennego. Ponadto ustawa realizuje Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), porządkuje hierarchię aktów planowania przestrzennego oraz ich powiązania z innymi aktami określającymi sposób zagospodarowania terenu oraz tworzy sprzężenia zwrotne między planowaniem ogólnym i sektorowym, zapewniające zachowanie zgodności między dokumentami w rozsądnym wymiarze czasowym.

Ministerstwo wskazuje, że Kodeks ustanawia nowe podstawy normatywne systemu planowania przestrzennego na wszystkich poziomach, zapewniając mu skuteczność oraz należyte powiązanie z kształtowaniem polityki rozwoju, również w aspekcie finansowym. - Plany miejscowe powinny być uchwalane po to, aby je realizować – podkreślił wiceminister Tomasz Żuchowski.

W ocenie resortu, "zaproponowane regulacje poprawią funkcjonowanie planowania przestrzennego, by w efekcie osiągnąć ład przestrzenny oraz zapewnić racjonalizację wydatków publicznych na rozwój i późniejszą eksploatację infrastruktury. Kodeks określa przesłanki wyznaczania przez gminy terenów pod nową urbanizację również z uwzględnieniem uwarunkowań fizjograficznych, kładzie nacisk na inwestowanie na podstawie planu miejscowego oraz rozszerza wymóg sporządzania planów miejscowych dla inwestycji o istotnym oddziaływaniu na przestrzeń" - czytamy w komunikacie.

Leksykon prawa budowlanego, planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami
Joanna Dziedzic-Bukowska, Jacek Jaworski, Paweł Sosnowski
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł


- Musimy określić na ile władza publiczna ma ingerować, abyśmy mogli powiedzieć, że nasze miasta i miejscowości są piękne - mówił wiceminister T. Żuchowski.

"Kodeks urbanistyczno-budowlany zapobiega chaotycznej suburbanizacji i przywraca racjonalność gospodarowania przestrzenią. Kodeks wzmacnia także udział społeczeństwa w procedurze sporządzania aktów planowania przestrzennego, w tym inwestycji celu publicznego, w celu ich dopasowania do potrzeb lokalnych społeczności. Ustanawia silne podstawy dla sprawnego prowadzenia procesów inwestycyjno-budowlanych, zapewniając inwestorom stabilność warunków inwestowania. Zabezpiecza interes publiczny w sferze inwestycji celu publicznego, zastępując wszystkie obowiązujące specustawy jednolitą ścieżką przygotowania i realizacji inwestycji" - wskazuje MIB.

Ponadto przepisy Kodeksu zakładają, że realizacja inwestycji na obszarach nieobjętych planami miejscowymi nie może powodować niemożności wykorzystania nieruchomości sąsiednich w sposób dotychczasowy.

Resort informuje, że zakończenie prac rządowych nad projektem planuje się na grudzień 2017 r. tak, aby z początkiem roku 2018 Kodeks mógł zostać skierowany pod obrady Sejmu.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa  

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów