Przepisy unijnej dyrektywy dają Państwom Członkowskim możliwość uwzględnienia wpływu lokalnych warunków klimatycznych na efektywność produkcji energii elektrycznej. "W Unii Europejskiej lokalne warunki klimatyczne mają wpływ na ilość energii, którą można technicznie wykorzystać lub wyprodukować w postaci energii elektrycznej, cieplnej, chłodniczej lub pary technologicznej. Rozwiązanie to ma na celu zapewnienie równych warunków działania instalacji, potrzebnych do przeprowadzania tych procesów we wszystkich krajach UE" - podaje Centrum Informacyjne Rządu.

Projekt nowelizacji zakłada także zmianę przepisów dotyczących bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). W przepisach zaproponowano, aby BDO posiadała również moduł ewidencji odpadów, który ma być dodatkowym narzędziem dla Inspekcji Ochrony Środowiska w walce z "szarą strefą" w gospodarce odpadami. CIR zapewnia, że w praktyce chodzi o ściślejszą kontrolę przekazywania odpadów, a w szczególności odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości.

Ponadto nowelizacja wymaga posiadania przez kierowce – w trakcie wykonywania transportu odpadów – potwierdzenia utworzenia karty przekazania odpadów, wygenerowanego z BDO.

Projekt zakłada, że nie będzie możliwe tworzenie zbiorczej karty przekazania odpadów. "Obecnie przepisy zezwalają na sporządzanie zbiorczej karty przekazania odpadów, obejmującej odpady danego rodzaju przekazywane w ciągu miesiąca. Nie jest też wymagane, aby zbiorcza karta przekazania odpadów była okazywana przez kierowcę uprawnionym służbom w trakcie ich transportu" - wskazuje CIR. Powyższe prowadzi do zjawisk niepożądanych, polegających na potwierdzaniu przez przedsiębiorców fikcyjnego przetwarzania odpadów.

W projekcie nowelizacji wprowadzono także możliwość elektronicznego obiegu dokumentów dotyczących ewidencji odpadów za pośrednictwem BDO. " Umożliwi to uzyskanie aktualnej informacji na temat ilości zbieranych i transportowanych odpadów oraz miejsca ich przekazania lub przetwarzania. Bieżący dostęp do informacji dotyczących transportu odpadów za pomocą BDO pozwoli także na nadzór nad przemieszczaniem się odpadów oraz reagowanie w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości" - informuje CIR. Ocenia się, że nowe narzędzie usprawni między innymi pracę organów Inspekcji Ochrony Środowiska, gmin, organów ochrony środowiska, a także organów ścigania oraz Inspekcji Transportu Drogowego.

Dodatkowo usprawnione zostanie pozyskiwanie szczegółowych danych dotyczących gospodarki odpadami w firmach oraz zapewnione zostaną wiarygodne informacje potrzebne do obliczania poziomów odzysku i recyklingu oraz do sprawozdań związanych z gospodarką odpadami składanych do Komisji Europejskiej.

Nowe prawo ma obowiązywać po 14 dniach od daty publikacji w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które wejdą w życie w innych terminach.

Źródło: Centrum Informacyjne Rządu  

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Prawo Ochrony Środowiska
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów