W uzgodnionych wnioskach ustawodawczych określa się wiążące cele w zakresie ograniczenia ilości odpadów, zapewnienia lepszej kontroli gospodarowania nimi, zachęcenia do ponownego wykorzystywania produktów i poprawienia recyklingu we wszystkich państwach UE.

Nowe cele i przepisy mają promować gospodarkę o bardziej zamkniętym obiegu.

Wstępne porozumienie osiągnięto po długich i twardych negocjacjach z PE, które prowadzono od maja 2017 r. Przewiduje ono zmianę 6 aktów prawnych:

– dyrektywy ramowej o odpadach

– dyrektywy o odpadach opakowaniowych

– dyrektywy o składowaniu odpadów

– dyrektywy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

– dyrektywy o pojazdach wycofanych z eksploatacji

– dyrektywy o bateriach i akumulatorach oraz zużytych bateriach i akumulatorach.

Główne elementy uzgodnionego tekstu to m.in.:

– jaśniejsze definicje kluczowych pojęć dotyczących odpadów,

– nowe wiążące cele w zakresie ograniczenia ilości odpadów na szczeblu UE, które należy osiągnąć do 2025, 2030 i 2035 r. Cele te obejmują proporcje odpadów komunalnych i odpadów opakowaniowych poddawanych recyklingowi (oraz konkretne cele odnośnie do różnych materiałów opakowaniowych), a także cel dotyczący składowanych odpadów komunalnych do 2035 r.,

– bardziej rygorystyczne metody i zasady obliczania postępów w zakresie realizacji tych celów,

– surowsze wymogi w odniesieniu do selektywnej zbiórki odpadów, skuteczniejsze stosowanie hierarchii postępowania z odpadami poprzez instrumenty gospodarcze i dodatkowe środki dla państw członkowskich w celu zapobiegania wytwarzaniu odpadów oraz

– minimalne wymagania dotyczące systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Producenci w ramach tych systemów są odpowiedzialni za zbiórkę, sortowanie oraz przetwarzanie zużytych towarów z myślą o ich recyklingu. Producenci będą zobowiązani do wniesienia w tym celu wkładu finansowego obliczonego na podstawie kosztów takiego przetwarzania.

Dalsze kroki

Ambasadorowie państw UE zapoznali się z ustaleniami ostatniej rundy rozmów trójstronnych 20 grudnia. Ostateczna analiza tekstu nastąpi podczas nadchodzącej prezydencji bułgarskiej w celu potwierdzenia porozumienia.

Po tym jak formalnie zatwierdzi je też Rada, nowy akt prawny trafi do Parlamentu Europejskiego pod głosowanie w pierwszym czytaniu, a następnie znów do Rady do ostatecznego przyjęcia.

Źródło: www.consilium.europa.eu, stan z 21.12.2017 r.

LEX Prawo Europejskie
Artykuł pochodzi z programu LEX Prawo Europejskie
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami