Podmiot chce odzyskiwać odpady przez siebie zbierane (punkt skupu złomu). Czy musi posiadać obok zezwolenia na odzysk zezwolenie na ich zbieranie?


Odpowiedź:

Jednoznaczne udzielenie odpowiedzi na tak postawione pytanie wymaga w pierwszej kolejności ustalenia rodzaju i zakresu prowadzonej działalności w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) – dalej u.o.

W świetle definicji zawartej w art. 3 ust. 1 pkt 34 u.o., zbieranie odpadów to ich gromadzenie przed transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie przez prowadzącego zbieranie odpadów.


Mając na uwadze powyższe, należy zatem stwierdzić, że zbieranie stanowi pewnego rodzaju "etap przejściowy", po którym winien nastąpić transport odpadów do miejsc przetwarzania.


W analizowanej sytuacji odpady są gromadzone, jednak nie występuje już ich transport do miejsc przetworzenia, gdyż przetwarzanie prowadzone jest w miejscu gromadzenia. W mojej ocenie będzie to magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. c u.o.


W takim przypadku konieczne będzie uzyskanie jedynie zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Jeżeli jednak część ze zgromadzonych odpadów nie zostanie poddana procesowi przetworzenia na miejscu, natomiast zostanie przetransportowana do innych miejsc przetwarzania, wówczas poza procesem przetwarzania będzie zachodziło również zbieranie odpadów.


W takim przypadku, poza zezwoleniem na przetwarzanie odpadów, konieczne będzie uzyskanie również zezwolenia na ich zbieranie. W myśl zapisów art. 41 u.o., zarówno prowadzenie zbierania odpadów, jak i prowadzenie przetwarzania odpadów wymaga uzyskania zezwolenia w drodze decyzji, które wydawane jest przez organ właściwy odpowiednio ze względu na miejsce zbierania lub przetwarzania odpadów.


Zgodnie z art. 41 ust. 5 u.o., działalność wymagająca uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na przetwarzanie odpadów może być, na wniosek posiadacza odpadów, objęta jednym zezwoleniem na zbieranie i przetwarzanie odpadów.